Kensei naru tamashi wa...Kensei naru seishinto...
Kensei naru nikkutainiadoru.